Aukot toimivat yhdessä elementin halkaisemisessa. Aukkojen tehokkaalla sijoittamisella voidaan saavuttaa tarvittava tulos minimoiduilla kustannuksilla ja ajalla.

Lohkareita halkaistessa yksi keskiaukko aiheuttaa 3-4 halkeamaa. Mitä enemmän aukkoja, sitä enemmän halkeamia ja sirpaleita.

Jotta halkeamat voisivat muodostua ja laajentua, halkaistavassa kohteessa tulee olla vähintään yksi vapaa pinta, joka ei koske mihinkään esteisiin ja voi siirtyä ilman ulkopuolista vastusta DYNACEMIN paisuessa.
Aukkomäärävaihtoehdot:Aukkomäärä riippuu lohkareen koosta (aukkoväli tai aukon ja reunan väli ei saa ylittää 12 kertaa halkaisijaa vastaavaa mittaa) ja murskeen tarvittavasta hienoudesta (lastaus- ja kuljetuskaluston sekä mahdollisen paikallisen käyttötarkoituksen mukaan).

Vapaisiin pintoihin nähden samansuuntaiset aukot takaavat parhaan lopputuloksen. Tällöin koko laajennusvoima siirtää irronnutta ainesta vapaaseen pintaan päin.

   Vaihtoehto A
lohkare on osittain maaperässä ja ainoastaan vaakasuora, porrastava yläpinta on vapaa. Tässä tapauksessa suosittelemme tekemään vaakasuorat aukot (usein mahdotonta porata); myös vinoaukot ovat tehokkaita, mutta pystysuorat aukot eivät anna mitään hyötyä.
   Vaihtoehtotion B
jos lohkareen yksi puoli kaivataan auki, sivupinta vapautuu ja pystysuorat aukot ovat tehokkaita.
   Vaihtoehto C
kun koko lohkare on kaivettu auki tai se seisoo maapinnalla, sen koko pinta on vapaa ja kaikki aukkosuunnat ovat hyvät. Reiän syvyyden tulisi ylittää 50% lohkareen halkaisijasta.


Betonilaatat ja -lattiat, rajoitettuna seinillä, tai laajat kalliokerrokset, ovat vapaita ainoastaan vaakasuoralta pinnaltaan ja pystysuorilla aukoilla niitä ei saa murskattua. Tällöin murskaus alkaa vinoittaisilla aukoilla rakenteen avaamiseksi ja uusien vapaiden pintojen muodostamiseksi. Jäljellä oleva osuus murskataan vähitellen porattavaksi tulevilla vinoittaisilla tai pystysuorilla aukoilla. Lattian/kerroksen paksuus ei saa alittaa 5 kertaa aukkojen halkaisijaa.
Tehokkaiden aukkojen mahdollinen sijainti ja suunnat lohkareen murskauksen seuraavissa vaiheessa vapaan pinnan laajentuessa:
Vaihtoehto AVaihtoehto BVaihtoehto C


Vinoittaisilla aukoilla avataan betoni- tai kalliokerros. Irrotetun ”kiilan” työntyessä ylöspäin (vaakasuoraan vapaaseen pintaan päin), siitä muodostuu kaksi vinoittaista vapaata pintaa:
1 - pystysuorat lisäaukot paksussa kerroksessa murskaavat irronneen kiilan
2 - murskausvyöhyke pystysuorilla aukoilla, jotka tehostuvat avaushalkaisun ansiosta

Aukkojen lineaarinen sijoitus voi aukkovälin mukaan aiheuttaa yhden tai useamman halkeaman muodostumisen. Tässä suhteessa ratkaisevana tekijänä on:

L - aukkoväli, ja
k - aukkoviivan ja vapaan pinnan väli.
Aukkoviivan tiheysvaihtoehdot:
- suuri väli:
- pieni väli:
aiheuttaa päähalkeaman ja kohtisuorien halkeamien muodostumisen, aiheuttaa vain yhden päähalkeaman.


Aukkojen rasteriasettelu murskaa koko kohteen.

Aukkojen lineaarinen asettelu halkaisee koko kohteen siten, että sen osat soveltuvat lastattavaksi tai jatkokäyttöön, sillä ne eivät ole haljenneet.
Aukkojen sijoitusvaihtoehdot:
- rasteriasettelu (murskaus):
- lineaarinen asettelu (halkaisu):


Tyhjät aukot ”työntävät” halkeamia pois. Tyhjien aukkojen rivi muodostaa kohteen murskausrajan. Halkeamat eivät ylitä tyhjiä aukkoja:


Kalliokerros on irrotettavissa poraamalla pienemmät aukot sokkelin poistamiseksi sekä tasaisen pystysuoran vapaan pinnan aikaansaamiseksi. Toisessa vaiheessa porataan samansuuntaiset aukot vapaaseen pintaan nähden, jotka ulottuvat muutaman senttimetrin suunnitellun halkaisutason alapuolelle. 5-15 tunnin välein täytetään samanaikaisesti seuraavat kaksi aukkoriviä. Aukkojen asettelu kallion irrotusoperaatiossa:
väli: 10 halkaisijaa väli: 15-20 halkaisijaa


Hiekkakiven, graniitin ja marmorilohkojen halkaisu suoritetaan 10 kertaa aukkohalkaisijaa vastaavin välein. Vaikka aukkomäärä on pienempi, vaurioituneiden (haljenneiden) lohkojen määrä on huomattavasti pienempi kuin räjäytysmenetelmän kohdalla. Pystysuorat aukot on porattava lohkon korkeudesta 80–85%:iin asti.

Yksittäinen aukkomäärä on porattava halkaisutasolle:Perustukset sekä rautabetoni- (ja betoni-)palkit ovat helpoimmin ja edullisimmin purettavissa halkaisemalla. Aukot on asetettava viivoittain siten, että halkeamat muodostuvat kohtisuorasti kohteeseen nähden. Raudoitus on katkaistava tai poltettava irti halkeamien sisällä. DYNACEM joskus irrottaa 10mm:n paksuisia tankoja.

Rautabetonilaatoissa ja seinissä on parasta porata kohteen pinnan kanssa samansuuntaisia aukkoja, jotka sijaitsevat keskellä, raudoitusverkon takapuolella tai verkkojen välillä.
Rautabetonin halkaisu aukkoviivoilla.
Kun aukkoihin asennetaan halkaisusuuntaa osoittavat metalli- tai puurimat, paisuntaenergia aiheuttaa halutun halkaisukulun.
Aukot ilman rimoja: Aukot rimoilla:
aiheuttavat päähalkeamia ja tarpeettomia sivuhalkeamia. aiheuttavat laajoja päähalkeamia ilman tarpeettomia sivuhalkeamia.


Rautabetonielementin murskaamiseksi suosittelemme ensin poraamaan vain yksittäisen aukkorivin siten, että ne sijaitsevat neljä kertaa halkaisijan etäisyydellä reunalta. Betonilohkon sisäinen vastus ja laajennuspaine murskaavat aukkojen ja pinnan välistä betonia sekä vapauttavat raudoituksen. Toisessa vaiheessa betonivalu on murskattava tai halkaistava. Rautabetoni murskausvaiheet:
1 - betonin vapautus ja purku2 - murskaus
Kun halkaisijat ja aukkovälit on valittu oikein, raudoitus vapautuu kokonaan.

Paalun katkaisu aloitetaan vaakasuorasta katkaisuhalkeamasta (aukot porataan radiaalisesti paalin ytimeen päin) ja raudoituksen vapauttamisesta (pystysuorat aukot välittömästi raudoituksen takapuolelle).
Toisessa vaiheessa murskataan jäljellä oleva betonipylväs.
Paalun pään läpileikkaus ja ylänäkymä:


1 - 1. vaiheessa tehtävät aukot
2 - 1. vaiheessa murskatun betonin poiston jälkeen tehtävät aukot