DYNACEM posiada Atest Higieniczny HK/B/0392/01/2016 wydany przez PZH w Warszawie. Podobnie jak wapno lub cement, klasyfikowany jest jako materiał drażniący.

Środki ostrożności obowiązujące przy transporcie i posługiwaniu się materiałami wybuchowymi nie są wymagane. Stosowanie materiału w sposób niezgodny z zaleceniami Karty Informacyjnej i Karty Charakterystyki, lub użycie go do innego celu niż zalecane, może być niebezpieczne dla użytkownika. Dynacem jest bezpieczny dla środowiska.

        Główne zagrożenia:
  • w przypadku nieprzestrzegania zaleceń, materiał wlany do otworów może niespodziewanie zacząć się grzać, "dymić" lub szybko wysychać co świadczy, że zbliża się on do wrzenia i uwięziona para wodna może gwałtownie wyrzucić zawartość otworu w powietrze, spowodować uszkodzenie ciała, zniszczenie okularów ochronnych i utratę wzroku u osoby zaglądającej do wnętrza otworu. Może tak się zdarzyć gdy typ DYNACEMU (STANDARD/LATO), średnica otworów, temperatura proszku i wody zarobowej nie zostały dostosowane do temperatury kruszonego elementu, i/lub gdy materiał zaczął reagować i rozgrzał się jeszcze w mieszarce, przed wlaniem do otworów, i/lub gdy na wypełnione otwory świeciło słońce,
  • w przypadku nieprzestrzegania zaleceń, materiał zarabiany wodą może zacząć reagować w mieszarce, wydzielać ciepło, wrzeć i tworzyć gorące rozbryzgi zdolne do spowodowania oparzeń i poważnego uszkodzenia oczu. Może tak się zdarzyć np. gdy mieszadło i pojemnik nie zostały dokładnie oczyszczone i do świeżej mieszanki dostały się resztki poprzedniego zarobu, gdy czas mieszania lub czas upływający do zalania otworów jest zbyt długi, lub gdy składniki były przechowywane w ciepłym miejscu,
  • transport lub zarabianie materiału może doprowadzić do powstania pyłu, który jest toksyczny po połknięciu, a osiadając na ciele tworzy w kontakcie z potem lub łzami środowisko silnie alkaliczne, które podobnie jak wapno lub cement, może spowodować podrażnienia skóry i błon śluzowych, powstanie oparzeń oraz poważne uszkodzenie oczu.
        Aby zmniejszyć zagrożenia należy posługiwać się materiałem zgodnie z zaleceniami Karty Informacyjnej i Karty Charakterystyki,
        a zwłaszcza:
  • nigdy nie zaglądać do wnętrza otworów wypełnionych materiałem,
  • nie kierować wzroku w stronę otworów przez minimum 12 godzin od wypełnienia ich materiałem,
  • obserwować materiał w trakcie mieszania, a gdyby zaczął się on grzać i/lub "dymić", należy natychmiast rozprowadzić go na ziemi,
  • nigdy nie wlewać zarobionego materiału do pojemników drewnianych, lub pojemników zamykanych, lub pojemników o kształcie zwężającym się ku wylotowi (np. do butelek), lub do otworów wykonanych w elementach drewnianych,
  • zawsze brać pod uwagę, że zniszczenie pierwszego elementu/fragmentu konstrukcji może spowodować utratę stateczności pozostałej części budowli.

        Oznaczenia związane z bezpieczeństwem:


Założyć dopasowane do twarzy okulary ochronne

Założyć maskę przeciwpyłową

Założyć rękawice chemoodporne

Nie zaglądać do otworów wypełnionych materiałem

Nie wlewać do zwężających się pojemników