DYNACEM har Hygienisk Sertifikat HK/B/0392/01/2016 utstedt av National Institutt av Hygiene, Warszawa, Polen.

I likhet med hovedkomponenter, kalk og sement, er DYNACEM klassifisert som irriterende. Forholdsregler som kreves for transport og håndtering av sprengstoffer er ikke nødvendige. Bruk av produktet på en måte som strider med anbefalingene fra produktets datablad og HMS- datablad, eller til andre formål enn anbefalt kan være farlig for brukeren. DYNACEM er trygt for miljøet.

Hovedtrusler:
 • ved manglende overholdelse av bruksanvisningen, DYNACEM kan plutselig begynte å varme opp, "røyke", tørke opp og blåse ut av hullet. Dette kan føre til kroppsskader, ødeleggelse av vernebriller eller synstap når personen ser direkte inn i det fylte hullet. Dette kan skje hvis DYNACEM type (STANDARD / SUMMER), hulldiametere, vanntemperatur ble ikke tilpasset til temperatur av elementet som skulle sprekkes, eller hvis hullene fortsatt var varme etter boringen, eller hvis DYNACEM begynte å reagere under blandingen, eller hvis solen skinner på de fylte hullene,
 • ved manglende overholdelse av bruksanvisningen, når DYNACEM blandes med vann, kan produktet begynne å reagere, varme opp, røyke og skape varme sprut som kan forårsake alvorlige brannskader og øyeskader. Dette kan skje når agitator og beholderen ikke har blitt grundig rengjort, eller sprengsegment blandes for lenge, eller når komponentene oppbevares på et varmt sted,
 • produkttransport, eller røring kan generere støv som er hudirriterende og er giftig etter inntak. støv fester seg i huden, danner et sterkt alkalisk miljø i kontakt med svette eller tårer. Dette kan resultere i hud- og slimhinneirritasjon, brannsår og alvorlige øyeskader.
Hvordan unngå risiko:
 • laste ned up-to date versjon av HMS-databladet og datablad fra www.dynacem.pl/no,
 • overlate håndtering av materialet til en ansvarlig person. Sørg for at han har lest HMS-datablad og produktets datablad, sjekk o han husker og forstår reglene for produkthåndtering, sikkerhet og personlig verneutstyr,
 • når du planlegger arbeidet, må du ta hensyn til at ødeleggelsen av det første elementet / fragment, kan påvirke stabiliteten av konstruksjonens struktur og få den til å kollapse,
 • sikre rent vann på stedet for å vaske huden, eller øyne i tilfelle av eksponering til produktet,
 • ikke bruk kontaktlinser, påfør beskyttende krem på huden, vaske hendene før pauser og etter jobb,
 • bruk personlig verneutstyr med CE-merking: briller, kjemikalieresistente hansker, åndedrettsvern med partikkel absorberende filter (full maske for langsiktig arbeid i støvete forhold, eller i trange rom), hjelm og klær med lange ermer og ben
 • pass på svevestøv,
 • tilpass DYNACEM type (STANDARD / SUMMER), hulldiameter, og temperaturen av blandevann til temperatur av elementet som skal sprekkes
 • sørg for at beholderen og agitator er grundig rengjort,
 • hold øye med produktet under blanding. Hvis mørtelen begynner å varme opp, eller "røyke", umiddelbart og spre den på bakken,
 • aldri hell blandingen inn i lukkede beholdere eller beholdere med konisk form mot utløpet (f.eks. flasker) eller hullene laget i tre elementer,
 • om sommeren, prøv å utføre arbeidet unna direkte sollys – arbeidet bør heller utføres om kvelder eller tidlig om morgen, ikke oppbevar materialene i solen, bruk kaldt vann, kjølig beholder og agitator. Bruk en lys presenning for å skjerme fylte hull fra direkte sollys, eller regn,
 • sørg for at ingen nærmer seg hullene eller ser mot dem i minst 12 timer etter fylling,
 • sørg for at ingen under noen omstendigheter ser direkte inn de fylte hull,
 • oppbevare materialet på et tørt sted.
Førstehjelp:
 • øyekontakt: Skyll øyet i rennende vann i flere minutter og kontakt lege umiddelbart,
 • hudkontakt: Vask irritert / brent område med vann og såpe og skyll godt etterpå,
 • innånding: Eskortere berørte personell fra støvete området og kontakt lege umiddelbart,
 • svelging: Skyll munnen med vann og drikk kaldt, rent vann i små porsjoner. fremkall ikke brekninger, en lege kontaktes umiddelbart.
Safety labels:


Bruk vernebriller

Bruk støvmaske

Bruk kjemisk resistente hansker

Aldri se direkte inn i hullene fylt med produktet

Aldri hell produktet inn i beholder med konisk form mot utløpet